Dostawa

1. Zamówienia na nasze produkty przyjmujemy 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę.
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) paczkomat,
c) przesyłka kurierska pobraniowa.
3. Koszt dostawy:
a) przesyłka kurierska – 16 zł,
b) paczkomat – 11 zł,
c) przesyłka kurierska pobraniowa – 20 zł
d) koszt dostawy Produktów poza granice Polski wyceniany jest indywidualnie.
4. Zamówienia są nadawane do Klienta w przeciągu 1-3 dni roboczych (liczone od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy).
5. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.


Zwroty

1. Klient może w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży – dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Towar należy odesłać na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz formularz zwrotu, dostępny TUTAJ -> FORMULARZ ZWROTU. Formularz zwrotu można także wysłać na adres mailowy: info@littlejohn.pl. Formularz zwrotu może zostać pobrany ze Strony, bądź stanowić dowolne inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki).
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwrotu towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.


Reklamacje

1.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj -> FORMULARZ REKLAMACJI
2.W przypadku reklamacji należy odesłać towar na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
3.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
5.Jeśli reklamacja zostanie uznana, uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy/naprawiony. Jeśli naprawa, bądź wymiana nie będzie możliwa (ze względu na wyczerpanie się asortymentu) Klientowi zostanie zaproponowany podobny towar lub zwrot równowartości ceny.
6.Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opis sposobu prania znajduje się na metkach załączonych do produktów).


Czas realizacji zamówień

Zamówienia są nadawane do Klienta w przeciągu 1-3 dni roboczych (liczone od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy).


Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Little John
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.littlejohn.pl prowadzonego przez THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, posiadającą NIP: 511 026 54 98, REGON: 143332330.
§ 2
Definicje
1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą THE Paulina Szatałowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 511 026 54 98, REGON: 143332330.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.littlejohn.pl.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@littlejohn.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 511 780 497
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
§ 4
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, dane do faktury (opcjonalnie), adres e-mail, telefon.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7
Ceny towarów i płatność
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) natychmiastowa płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dokonując zakupu w Sklepie Klient dokonuje przelewu bankowego za zamówiony towar na poniższe dane: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3902 7868 9931.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
b) przelew tradycyjny na poniższy rachunek bankowy:
33 1140 2004 0000 3902 7868 9931
c) płatność za pobraniem.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 8
Dostawa
1. Zamówienia na nasze produkty przyjmujemy 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę.
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) paczkomat,
c) przesyłka kurierska pobraniowa.
3. Koszt dostawy:
a) przesyłka kurierska – 16 zł,
b) paczkomat – 11 zł,
c) przesyłka kurierska pobraniowa – 20 zł
d) koszt dostawy Produktów poza granice Polski wyceniany jest indywidualnie.
4. Zamówienia są nadawane do Klienta w przeciągu 1-3 dni roboczych (liczone od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy).
5. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 10
Zwroty

1. Klient może w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży – dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Towar należy odesłać na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz formularz zwrotu, dostępny TUTAJ -> FORMULARZ ZWROTU. Formularz zwrotu można także wysłać na adres mailowy: info@littlejohn.pl. Formularz zwrotu może zostać pobrany ze Strony, bądź stanowić dowolne inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki).
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwrotu towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§ 11
Reklamacje

1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj -> FORMULARZ REKLAMACJI
2. W przypadku reklamacji należy odesłać towar na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy/naprawiony. Jeśli naprawa, bądź wymiana nie będzie możliwa (ze względu na wyczerpanie się asortymentu) Klientowi zostanie zaproponowany podobny towar lub zwrot równowartości ceny.
6. Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opis sposobu prania znajduje się na metkach załączonych do produktów).

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.